Årsmöte för Rävlanda Samhällsförening 7 mars 2023

21.02.2023

Den 7 mars ses vi i Rävlanda Föreningsgård kl 19:00

DAGORDNING

 • Mötets öppnande.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 • Val av pressreferent.
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 • Godkännande av dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Kassarapport och Revisorernas berättelse.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Medlemsavgift för år 2023
 • Val av styrelseordförande för ett år.
 • a) Val av tre styrelseledamöter för två år.

b) Val av en styrelsesuppleant för två år.

 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
 • Val av valberedning.
 • Övriga frågor (Översiktsplanen - inskick, Härrydaidén - Heden, cykelbana, Valborg, Städdag, Utskick, Rävlandadagen)
 • Nästa möte.
 • Avslutning

Välkomna!

Önskar ni nominera till styrelsen, skicka in förslag till ravlanda.samhallsforening@gmail.com, så vidarebefordrar vi till valberedningen. Det går också bra att nominera på mötet.